Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ
ขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน ถึ... (08 ธ.ค. 2565)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (08 ธ.ค. 2565)  
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ (08 ธ.ค. 2565)  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (08 ธ.ค. 2565)
คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (08 ธ.ค. 2565)
ขอแจ้งแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566 (07 ธ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกร... (07 ธ.ค. 2565)
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กีดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 (07 ธ.ค. 2565)
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ... (07 ธ.ค. 2565)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน... (07 ธ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ... (07 ธ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้... (07 ธ.ค. 2565)
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด... (07 ธ.ค. 2565)
มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 (07 ธ.ค. 2565)
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก (07 ธ.ค. 2565)
การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่... (07 ธ.ค. 2565)
ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศและประชาสัมพันธ์ (07 ธ.ค. 2565)
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี... (07 ธ.ค. 2565)
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบรายละเอียดโครงการ ประมาณการราคา แบบแปลน วงเงินงบประมาณ โค... (07 ธ.ค. 2565)
ขอเชิญรับชมการบรรยายหัวข้อ (แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19)... (06 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ... (08 ธ.ค. 2565)  
การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ของสำนักงาน ก.พ. (07 ธ.ค. 2565)  
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน One Stop Srervice (OSS) ของเทศ... (30 พ.ย. 2565)  
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.siskwttownmunicipality.go.thของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (30 พ.ย. 2565)
เผยแพร่ราคากลางประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาจ้างดวยวิธีประกวดร... (30 พ.ย. 2565)
แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีง... (30 พ.ย. 2565)
โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกค... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ป... (25 พ.ย. 2565)
การเปลี่ยนวันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล "ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 6 เพื่อ 17 โรงพย... (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) ภายใต... (25 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Rural Development (25 พ.ย. 2565)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีม... (22 พ.ย. 2565)
เงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2565 (22 พ.ย. 2565)
กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์ก... (22 พ.ย. 2565)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (14 พ.ย. 2565)
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา... (08 พ.ย. 2565)
โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกค... (08 พ.ย. 2565)
ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นต่อรูปแบบเข็มวิทยฐานะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (03 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 (03 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนก... (01 ธ.ค. 2565)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้ำเกลี้ยง ... (28 พ.ย. 2565)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองเหนือ ตำบลเมืองเหนือ อำเภ... (04 พ.ย. 2565)  
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมื... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะ... (21 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทร็กเตอร์ ของเทศบาลตำบลขุนหาญ (20 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในตลาดศูนย์การค้าเก่า ... (06 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลห... (04 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทร็กเตอร์ เทศบาลตำบลขุนหาญ (30 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ของ... (28 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ขององค์การบริหาร... (20 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคู... (15 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (12 ก.ย. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (29 ส.ค. 2565)
ประกาศข่าวสารของทางราชการ (25 ส.ค. 2565)
นำส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06 พ.ค. 2565)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท... (10 เม.ย. 2565)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อ... (10 เม.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้อง... (01 เม.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th