Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa

หนังสือราชการ
โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยน ภายใต... (29 ก.ย. 2566)  
ขอขอบคุณ (29 ก.ย. 2566)  
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ... (29 ก.ย. 2566)  
แนวทางการดำเนินการสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บร... (29 ก.ย. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ... (29 ก.ย. 2566)
ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจ... (29 ก.ย. 2566)
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหน... (29 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการเพื่อประกาศเกียรติ... (29 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : D... (29 ก.ย. 2566)
ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเท... (29 ก.ย. 2566)
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงาน... (28 ก.ย. 2566)
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (28 ก.ย. 2566)
ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย ... (28 ก.ย. 2566)
แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (28 ก.ย. 2566)
ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง ฉบับปรับปรุง (28 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (28 ก.ย. 2566)
การสำรวจข้อมูลปัญหาอุปสรรคด้านการบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส... (28 ก.ย. 2566)
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิก... (28 ก.ย. 2566)
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบ... (28 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 8/2566... (27 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (28 ก.ย. 2566)  
จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านป่าไม้ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตด้านน้ำบาดาลให้แ... (28 ก.ย. 2566)  
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์... (27 ก.ย. 2566)  
โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดื... (27 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (26 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (22 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (22 ก.ย. 2566)
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2566 งวดที่ 2/256... (22 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (20 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์ งาน Thailand space week 2023 (20 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (18 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ (18 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ ... (17 ก.ย. 2566)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีม... (15 ก.ย. 2566)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ ... (15 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (13 ก.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (13 ก.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์สมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย (12 ก.ย. 2566)
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566 (11 ก.ย. 2566)
เงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (11 ก.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่เก็บเอกสารทางราชการของสำนักงานส่งเสริมการปก... (27 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล... (27 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหว... (27 ก.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่... (27 ก.ย. 2566)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (27 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้... (27 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประ... (22 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยรักสงบ (ชุมชนห... (22 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลจำหน่ายขยะ RDF (refuse Derived Fuel) ประเ... (20 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (08 ก.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง เพือใช้เดิน... (08 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน... (07 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยศรีสุ... (06 ก.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครง ค.ส.ล. ซอยบ้านให... (29 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน... (23 ส.ค. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสร... (23 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร) (17 ส.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (17 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ซอยขุขัน... (16 ส.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยยายรวย (ชุม... (16 ส.ค. 2566)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image