Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa

หนังสือราชการ
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (01 มิ.ย. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ "คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประม... (01 มิ.ย. 2566)  
ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย... (01 มิ.ย. 2566)  
รายงานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่... (01 มิ.ย. 2566)
การเฝ้าระวังการทุจริตในเขตพื้นที่ภาค 3 (01 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี พ... (01 มิ.ย. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานสู่เมืองสุขภาพดี ประจำปีง... (01 มิ.ย. 2566)
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน... (31 พ.ค. 2566)
การลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวั... (31 พ.ค. 2566)
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2566 (31 พ.ค. 2566)
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (31 พ.ค. 2566)
ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 (31 พ.ค. 2566)
การกำหนดจำนวนคนที่จะให้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ... (31 พ.ค. 2566)
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากลั่นกรองข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื... (31 พ.ค. 2566)
เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉล... (31 พ.ค. 2566)
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุท... (31 พ.ค. 2566)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30 พ.ค. 2566)
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถ... (30 พ.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางปฏิ... (30 พ.ค. 2566)
ขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการเปลี่่ยนแปลงรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ... (30 พ.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (01 มิ.ย. 2566)  
โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกค... (01 มิ.ย. 2566)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (29 พ.ค. 2566)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (26 พ.ค. 2566)
โอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดื... (24 พ.ค. 2566)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ... (24 พ.ค. 2566)
เงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 (23 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (22 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (18 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (12 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (11 พ.ค. 2566)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 (11 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (09 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (09 พ.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (28 เม.ย. 2566)
โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปกค... (28 เม.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (27 เม.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (26 เม.ย. 2566)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ... (24 เม.ย. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (21 เม.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกค... (24 พ.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครอ... (22 พ.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เรื่อง ขายทอดตลาดซากพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปร... (02 พ.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้... (25 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกค... (25 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนฟรี ตามโครงการสนับสนุ... (21 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้า... (05 เม.ย. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเข้... (03 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (29 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดา... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนั... (21 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mask)... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสา High Mask พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี... (14 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกร... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา... (03 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหล... (28 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน... (23 ธ.ค. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image