Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินการคลัง... (22 ต.ค. 2563)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (22 ต.ค. 2563)  
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (22 ต.ค. 2563)  
แจ้งปรับปรุงระยะเวลาครบอายุกำหนดสิทธิบัญชีนวัตกรรมไทยของผลงานยาฉีดโซเลโดรนิก แอซ... (22 ต.ค. 2563)
แจ้งการนำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนก... (22 ต.ค. 2563)
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำป... (22 ต.ค. 2563)
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด (22 ต.ค. 2563)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (21 ต.ค. 2563)
ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ PAIS (21 ต.ค. 2563)
การจัดสรรงบประมาณและแนวทางการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สู... (21 ต.ค. 2563)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2563 (21 ต.ค. 2563)
แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงมหาดไทย (20 ต.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือ... (20 ต.ค. 2563)
การตรวจสอบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นรายเดือน (เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันย... (20 ต.ค. 2563)
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับภาษีที่ดินและสิ่ง... (20 ต.ค. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึก... (20 ต.ค. 2563)
การติดตามผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่2 (19 ต.ค. 2563)
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือน กันยายน 2563 (19 ต.ค. 2563)
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง (19 ต.ค. 2563)
การบันทึกข้อมูลการใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลาง ... (19 ต.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท... (16 ต.ค. 2563)  
การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (12 ต.ค. 2563)  
ขอส่งสำเนาแผนการตรวจสอบ (08 ต.ค. 2563)  
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 (23 ก.ย. 2563)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (18 ก.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี (28 ส.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการวางแผนก... (29 ก.ค. 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (16 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประ... (26 มิ.ย. 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (10 มิ.ย. 2563)
นำส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 พ.ค. 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (13 พ.ค. 2563)
ขอความอนุเคราะห์ปิประกาศ (10 เม.ย. 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 (10 เม.ย. 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ (24 มี.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (23 มี.ค. 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (12 มี.ค. 2563)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละ... (10 มี.ค. 2563)
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวังหิน (02 มี.ค. 2563)
การตรวจสอบด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ... (05 ก.พ. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด พัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพ ... (27 ก.ย. 2563)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอล... (19 ก.พ. 2563)  
ขอความอนุเคราะห์ประกาศประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดทรัพย์สินของราชการ (27 พ.ย. 2562)  
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดใช้การไม่ได้ ประจำปีงบประ... (11 ก.ย. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ... (27 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ... (26 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับศ... (08 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเต... (07 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (06 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถ... (20 ก.พ. 2562)
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างและประสงค์ให้คณะกรรมการกล... (06 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวช้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกร่องสะ... (01 ก.พ. 2562)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารอนุบาลหลังเก่า (โรงเรียนเทศบาล 2... (09 ม.ค. 2562)
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (26 ธ.ค. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เคร... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนว... (29 พ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์... (26 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจ... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25... (20 พ.ย. 2561)
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageResponsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th