Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


หนังสือราชการ
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (26 ม.ค. 2566)  
การพิจารณาปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส... (26 ม.ค. 2566)  
การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์ก... (26 ม.ค. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขย... (26 ม.ค. 2566)
ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโ... (26 ม.ค. 2566)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุด... (25 ม.ค. 2566)
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖ (25 ม.ค. 2566)
การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น... (25 ม.ค. 2566)
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทร... (25 ม.ค. 2566)
แจ้งเลื่อนโครงการประชุมขับเคลื่อน และติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทร... (25 ม.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (25 ม.ค. 2566)
แจ้งจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ (25 ม.ค. 2566)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565 (25 ม.ค. 2566)
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล... (25 ม.ค. 2566)
รายงานผลการดำเนินโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (ปลูกผักรักษ์โลก) (25 ม.ค. 2566)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจหาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จากแม่สู่ล... (25 ม.ค. 2566)
การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ข... (24 ม.ค. 2566)
แจ้งกำชับแนวทางการดำเนินการบริหารงานห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารตามนโยบายรัฐบาล (24 ม.ค. 2566)
การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ... (24 ม.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (24 ม.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1/2566 (24 ม.ค. 2566)  
โอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนธันวาคม 25... (20 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ที่จะทำ... (19 ม.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครั... (17 ม.ค. 2566)
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2566 งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัล... (17 ม.ค. 2566)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ... (16 ม.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่... (16 ม.ค. 2566)
การเปิดรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20... (13 ม.ค. 2566)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (12 ม.ค. 2566)
โอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ให้องค์กรปก... (05 ม.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไ... (29 ธ.ค. 2565)
เงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2565 (28 ธ.ค. 2565)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์... (22 ธ.ค. 2565)
โอนขายบิล เงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเด... (22 ธ.ค. 2565)
โอนเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2... (20 ธ.ค. 2565)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (14 ธ.ค. 2565)
โอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุ... (08 ธ.ค. 2565)
การรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ของสำนักงาน ก.พ. (07 ธ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน One Stop Srervice (OSS) ของเทศ... (30 พ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.siskwttownmunicipality.go.thของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ (30 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา... (03 ม.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหล... (28 ธ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน... (23 ธ.ค. 2565)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน... (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถน... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การปริหารส่่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน สาย... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสาย... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสาย... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและ... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนก... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้ำเกลี้ยง ... (28 พ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองเหนือ ตำบลเมืองเหนือ อำเภ... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบเมืองใต้ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมื... (04 พ.ย. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะ... (21 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทร็กเตอร์ ของเทศบาลตำบลขุนหาญ (20 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในตลาดศูนย์การค้าเก่า ... (06 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขององค์การบริหารส่วนตำบลห... (04 ต.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถฟาร์มแทร็กเตอร์ เทศบาลตำบลขุนหาญ (30 ก.ย. 2565)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (28 ก.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ของ... (28 ก.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th