Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa

หนังสือราชการ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่าง... (31 มี.ค. 2566)  
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ตรวจการสถานธนานุบาลประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31 มี.ค. 2566)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (31 มี.ค. 2566)  
ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้ "การเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดก... (31 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินโครงการ Long Term Care ในร... (31 มี.ค. 2566)
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหม... (31 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (30 มี.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่ว... (30 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (30 มี.ค. 2566)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้... (30 มี.ค. 2566)
การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 (30 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมครูโค้ดดิ้งเพื่อส่งเสริมพลังแห่งการเรียนร... (30 มี.ค. 2566)
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 (30 มี.ค. 2566)
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137 (29 มี.ค. 2566)
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546... (29 มี.ค. 2566)
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการประเมิน SAR ... (29 มี.ค. 2566)
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ ... (29 มี.ค. 2566)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรั... (29 มี.ค. 2566)
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบเปิด กรมอนามัย (29 มี.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ รุ่นที่ 3 (29 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (31 มี.ค. 2566)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (30 มี.ค. 2566)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (30 มี.ค. 2566)  
โอนเงินรายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยบา... (28 มี.ค. 2566)
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 1/2566 (28 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (28 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (24 มี.ค. 2566)
รายงานการตรวจสอบการจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน KTB Corporate Online (24 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (23 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (22 มี.ค. 2566)
นำส่งเงินรายได้ค่าใบอนุญาตภาษีสุราให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพัน... (20 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (17 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการพลเรือนผู้ที... (17 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (16 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู็สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการส... (15 มี.ค. 2566)
การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd... (15 มี.ค. 2566)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (14 มี.ค. 2566)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อ... (14 มี.ค. 2566)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (13 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น (10 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (29 มี.ค. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ... (29 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดา... (23 มี.ค. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนั... (21 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mask)... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสา High Mask พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ... (07 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรี... (14 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกร... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่... (06 ก.พ. 2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภา... (03 ม.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหล... (28 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน... (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน... (23 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถน... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การปริหารส่่วนตำบลโจดม่วง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน สาย... (20 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสาย... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนสาย... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและ... (13 ธ.ค. 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนก... (01 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน้ำเกลี้ยง ... (28 พ.ย. 2565)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th