Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ก.ย. 2560)  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (05 ก.ย. 2560)  
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 ... (22 ส.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คั... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสรีสะเกษ เรื่อง ผลการประพชุมคณะกรรมการกำหนดของเขตงานจ้างที่ปรึกาา (... (11 ส.ค. 2560)
การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) (10 ส.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (03 ส.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (04 ก.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 มิ.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (01 พ.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (04 เม.ย. 2560)
การเจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ (05 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (07 ก.ย. 2559)
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (03 ส.ค. 2559)
แบบรายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (08 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจั... (01 เม.ย. 2559)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลา... (08 มี.ค. 2559)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด... (11 ก.พ. 2559)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (12 ก.ย. 2560)  
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์... (16 ส.ค. 2560)  
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาพร้อมเพดาน(ชั... (21 มี.ค. 2559)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (24 ธ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างวึ่งมิใช่สิ่งก่อสร้าง สำนั... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 1... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมถนน จำ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน จ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนว... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (14 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศ อบต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็ก... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อ.พยุห์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวั... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ (13 ต.ค. 2558)
การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนแล... (07 ต.ค. 2558)
ประกาศ อบต.สำโรงปราสาท เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.ตาโกน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.สำโรงปราสาท เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.ตาโกน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ (04 ก.ย. 2558)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (21 ก.ย. 2560)  
แจ้งจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำปี พ.ศ. 2560 (21 ก.ย. 2560)  
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่ อปท. ประ... (21 ก.ย. 2560)  
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.... (20 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (20 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (19 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (18 ก.ย. 2560)
การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เข้าบัญชี อปท. (15 ก.ย. 2560)
สำนักงานสรรพสามิตแจ้งส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โอนเข้าบัญชี อปท.วันท... (13 ก.ย. 2560)
การสำรวจข้อมูลถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชำรุดเสียหา... (13 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (12 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (08 ก.ย. 2560)
แจ้งแนวทางปฏิบ้ติในการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอ... (08 ก.ย. 2560)
แจ้งเวียนระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.... (08 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (07 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (06 ก.ย. 2560)
การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (06 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (06 ก.ย. 2560)
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (01 ก.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (01 ก.ย. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ถ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th