Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (04 ก.ค. 2560)  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 มิ.ย. 2560)  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (01 พ.ค. 2560)  
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (04 เม.ย. 2560)
การเจ้าเหมาบริการเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนฯ (05 ต.ค. 2559)
แบบฟอร์มการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (07 ก.ย. 2559)
การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560 (03 ส.ค. 2559)
แบบรายงานผลการดำเนินงานบนระบบบัญชี e-LAAS (08 มิ.ย. 2559)
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจั... (01 เม.ย. 2559)
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคากลา... (08 มี.ค. 2559)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนด... (11 ก.พ. 2559)
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการ การจัดทำงบประมาณ และการรับ จ่ายเงินขององค์กรปกครอ... (10 ก.พ. 2559)
คู่มือการใช้งานระบบส่งสำเนาหนังสือล่าช้า (07 ก.ย. 2558)
คู่มือสำหรับประชาชน สถจ.ศรีสะเกษ (24 ก.ค. 2558)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ (17 พ.ค. 2555)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถ.จ.ศรีสะเกษ (27 ม.ค. 2554)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาพร้อมเพดาน(ชั... (21 มี.ค. 2559)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (24 ธ.ค. 2558)  
การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างวึ่งมิใช่สิ่งก่อสร้าง สำนั... (30 พ.ย. 2558)  
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 1... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมถนน จำ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน จ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง จำนว... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลบุสูง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (14 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศ อบต.คูบ อ.น้ำเกลี้ยง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็ก... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำแย อ.พยุห์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการอาหารกลางวั... (14 ต.ค. 2558)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 4 โครงการ (13 ต.ค. 2558)
การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนแล... (07 ต.ค. 2558)
ประกาศ อบต.สำโรงปราสาท เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.ตาโกน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.สำโรงปราสาท เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสรา้งถนน คสล. จำนวน 1 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.ตาโกน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ (08 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบจ.ศรีสะเกษ เรื่องสอบราคาจ้างก่อสรา้งถนนลาดยาง จำนวน 1 โครงการ (04 ก.ย. 2558)
ประกาศ อบต.พิงพวย เรื่อง สอบราคาซท้อวัสดุการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย... (04 ก.ย. 2558)
ประกาศ เทศบาลพยุห์ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้า... (04 ก.ย. 2558)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่ อปท. งวดที่ 3/2560(โอนเข้าบัญชี อปท.วันที่ 2... (26 ก.ค. 2560)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (25 ก.ค. 2560)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (21 ก.ค. 2560)  
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (19 ก.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (14 ก.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (13 ก.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (11 ก.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (03 ก.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (30 มิ.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 มิ.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (26 มิ.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โอนวันที่ 25 พฤษภาคม 2560) (26 พ.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โอนวันที่ 22 พฤษภาคม 2560) (22 พ.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (27 เม.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (20 เม.ย. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (03 เม.ย. 2560)
ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.5/ว 1360 ลว 29 มี.ค. 60 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบป... (29 มี.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (28 มี.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (17 มี.ค. 2560)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (16 มี.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองศรีสะเกษ

ถ.หลักเมือง ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th