Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ประเภทมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉ... (16 ม.ค. 2561)  
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (16 ม.ค. 2561)  
การโอนเงินภาษีมูลคาเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง... (11 ม.ค. 2561)  
การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ ... (11 ม.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (08 ม.ค. 2561)
แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงนด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองท้อง... (12 ธ.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 ธ.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วน... (14 พ.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (06 พ.ย. 2560)
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560และรายละเอียดบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลอง (31 ต.ค. 2560)
โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี หมายเหตุประกอบงบการเงิน และการปฏิบัติ... (19 ต.ค. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (10 ต.ค. 2560)
ข่าวการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (19 ก.ย. 2560)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเ... (05 ก.ย. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คั... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเส... (22 ส.ค. 2560)
ประกาศจังหวัดสรีสะเกษ เรื่อง ผลการประพชุมคณะกรรมการกำหนดของเขตงานจ้างที่ปรึกาา (... (11 ส.ค. 2560)
การติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) (10 ส.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร... (03 ม.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (28 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไ... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผ... (20 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต... (15 ธ.ค. 2560)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง เผยแพร่แผ... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างส... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้า... (14 ธ.ค. 2560)
ประกาศราคากลาง การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศ... (26 ก.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) (12 ก.ย. 2560)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง รายละเอียดข้อมูลกลางการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์... (16 ส.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษเรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลังคาพร้อมเพดาน(ชั... (21 มี.ค. 2559)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา (24 ธ.ค. 2558)
การเปิดเผยราคากลางและการคำณวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างวึ่งมิใช่สิ่งก่อสร้าง สำนั... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์โดยสารขนาด 1... (30 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย เรื่อง สอบราคาจ้างซ่อมถนน จำ... (13 พ.ย. 2558)
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน จ... (13 พ.ย. 2558)
Responsive image
หนังสือราชการ สถ.จ. 
การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็... (18 ม.ค. 2561)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (18 ม.ค. 2561)  
แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารตามโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สู... (18 ม.ค. 2561)  
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่คุณภาพ Thailand 4.0 โดยยึดหลัก "ศาสตร์พร... (18 ม.ค. 2561)
การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส... (18 ม.ค. 2561)
การส่งมอบหนังสือรวมปาฐกถาพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ... (17 ม.ค. 2561)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือ... (16 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิ... (15 ม.ค. 2561)
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดก... (15 ม.ค. 2561)
การปรับปรุงและพัฒนาตลาดในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 ม.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (15 ม.ค. 2561)
การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๐ (15 ม.ค. 2561)
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (12 ม.ค. 2561)
การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... (12 ม.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (12 ม.ค. 2561)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นทีีีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (12 ม.ค. 2561)
สำรวจการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 ม.ค. 2561)
ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน (11 ม.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (11 ม.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเข้าบัญชี อปท. (10 ม.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th