Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
แบบแจ้งการชำระเงินในระบบ KTB Corporate Online
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (11 ต.ค. 2561)  
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2561 (08 ต.ค. 2561)  
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือขอให้ส่งรายงานการควบคุมภายใน (04 ต.ค. 2561)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (10 ก.ย. 2561)
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (06 ก.ย. 2561)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (03 ส.ค. 2561)
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในก่ารคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบ... (06 ก.ค. 2561)
แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (06 ก.ค. 2561)
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค... (06 ก.ค. 2561)
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (06 ก.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (04 ก.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา... (11 มิ.ย. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (08 มิ.ย. 2561)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (08 มิ.ย. 2561)
การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ... (05 มิ.ย. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสห... (28 พ.ค. 2561)
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (24 พ.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการค... (23 พ.ค. 2561)
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบีย... (23 พ.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (21 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูบ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (21 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (05 ก.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปร... (04 มิ.ย. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด... (30 พ.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (19 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (30 ม.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
ประกาศผลการคัดเลือก "โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด... (24 ต.ค. 2561)  
การแจ้งยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็... (24 ต.ค. 2561)  
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิ... (24 ต.ค. 2561)  
ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลสำคัญหรือผู้มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ (24 ต.ค. 2561)
แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี ค่าใช้จ่ายในก... (22 ต.ค. 2561)
การอำนวยความสะดวกและจัดประชาชน/มวลชนเข้าร่วมงานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชา... (19 ต.ค. 2561)
การอำนวยความสะดวกและจัดประชาชน/มวลชนเข้าร่วมงานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชา... (19 ต.ค. 2561)
การอำนวยความสะดวกและจัดประชาชน/มวลชนเข้าร่วมงานในพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชา... (19 ต.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (19 ต.ค. 2561)
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ ... (19 ต.ค. 2561)
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสวันครู ครั้ง... (19 ต.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (19 ต.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสน... (19 ต.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (19 ต.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิ... (19 ต.ค. 2561)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกี... (19 ต.ค. 2561)
กรมสรรพากรโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม งวดที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 25... (18 ต.ค. 2561)
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อ... (18 ต.ค. 2561)
ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมฯ พ.ศ. 2561 ผ่านระบบ ITAS (17 ต.ค. 2561)
ขอเชิญเข้าประชุม (17 ต.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th