Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในก่ารคำนวณเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบ... (06 ก.ค. 2561)  
แนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า (06 ก.ค. 2561)  
การกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค... (06 ก.ค. 2561)  
แนวทางปฎิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค (06 ก.ค. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (04 ก.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย "งานก่อสร้าง" ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและกา... (11 มิ.ย. 2561)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (08 มิ.ย. 2561)
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (08 มิ.ย. 2561)
การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ... (05 มิ.ย. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการหักเงินรายได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ จากหน่วยงานต้นสังกัดนำส่งสห... (28 พ.ค. 2561)
การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน (24 พ.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการค... (23 พ.ค. 2561)
จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐที่จดทะเบีย... (23 พ.ค. 2561)
ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง (21 พ.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) ประจำปี 2561 (18 พ.ค. 2561)
การกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา (17 พ.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภา... (16 พ.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.(โอนเข้าบัญชีวันที่ 19เม.ย.61) (16 พ.ค. 2561)
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน... (16 พ.ค. 2561)
ค่าภาคหลวงปิโตรเลี่ยม งวดที่ 2/2561 (โอนเข้าบัญชี อปท. วันที่ 7 พ.ค. 61) (16 พ.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า... (05 มิ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปร... (04 มิ.ย. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาโกน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด... (30 พ.ค. 2561)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (09 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน... (02 มี.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (19 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดินขนาดใหญ่ ความจุ 100 ลูกบาศก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 3 โครงก... (06 ก.พ. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง... (30 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ... (25 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (23 ม.ค. 2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร... (03 ม.ค. 2561)
Responsive image
หนังสือราชการ สถจ.ศรีสะเกษ
ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ความยั่งยืน "คนไทยไม่เจ็บป่วยฉุกเฉิน" (16 ก.ค. 2561)  
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561... (16 ก.ค. 2561)  
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายทิศทางการจัดการศึกษาปฐมวัยแลก... (16 ก.ค. 2561)  
การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2... (16 ก.ค. 2561)
โครงการอบรม "เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ" (16 ก.ค. 2561)
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ... (13 ก.ค. 2561)
การรับรองสิทธิของผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำ... (13 ก.ค. 2561)
โครงการอบรมกฏหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคลอย่างมืออาชีพในยุค 4.0 (12 ก.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (12 ก.ค. 2561)
ประกวดผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นตามกล... (12 ก.ค. 2561)
การนำส่งปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (12 ก.ค. 2561)
แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาฯ ที่ ศก 0023.1/ว 364 ลงวันที่ 1... (12 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหน... (12 ก.ค. 2561)
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป ด... (12 ก.ค. 2561)
การจัดทำข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวั... (11 ก.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (11 ก.ค. 2561)
มติ ก.อบต.วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/61 (เพิ่มเติม) (11 ก.ค. 2561)
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (11 ก.ค. 2561)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงิ... (11 ก.ค. 2561)
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (11 ก.ค. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ต้องการหาคนแทน (21 เม.ย. 2560)  
Responsive image
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
Responsive imageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th