Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ
     - ตราประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นรูปปราสาทหิน 7 ชั้น และดอกลำดวน มีใบ 6 ใบ 
     - ปรางค์กู่ หมายถึง ปราสาทหิน และปรางค์กู่ ที่มีอยู่จำนวนมากในจังหวัด เช่น ปราสาทหินสระกำแพงน้อย ปราสาทหินสระกำแพงใหญ่และปรางค์กู่ จนได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งปราสาท
     - ดอกลำดวน หมายถึง ซื่อเดิมที่ปรากฏในตำนานเมือง คือ เมืองศรีนครลำดวน
     - ใบลำดวน 6 ใบ หมายถึง การก่อตั้งจังหวัดครั้งแรกมี 6 อำเภอ คือขุขันธ์ กันทรลักษ์ อุทุมพรพิสัย กันทรารมย์ ราษีไศล และเมืองศรีสะเกษ

คำขวัญประจำจังหวัด

“แดนปราสาทขอม หอมกระเทียมดี
มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน
หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี”


ดอกไม้ประจำจังหวัด
     ลำดวนหรือต้นลำดวนเป็นไม้ยืนต้นที่มีทรงพุ่มขนาดกลาง พบได้ทั่วไปในประเทศไทยและพบมากที่สุดในพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร์ ยโสธร และศรีสะเกษ โดยมีหลักฐานสำคัญในประวัติศาสตร์ ระบุชื่อเมือง และแหล่งน้ำว่าเป็นแหล่งที่มีต้นลำดวนจำนวนมากในอดีต อันได้แก่ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งแต่เดิมเคยมีชื่อว่า “ศรีนครลำดวน” ดังตำนานเมืองเก่าศรีสะเกษ จึงเล่าขานติดต่อกันมานานกว่าพันปี ดอกลำดวนมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอมชื่นใจชวนพิศวง เติบโตเคียงคู่มากับตำนานอันเก่าแก่เรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของลำดวนจำนวนมากกว่า 4  หมื่นต้นได้ในพื้นที่ 237 ไร่ ของสวนสมเด็จศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ