Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
ขนาดและที่ตั้ง
     จังหวัดศรีสะเกษตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ ละติจูด 14-15 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 104-105 องศาตะวันออก อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 120  เมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,839.97 ตารางกิโลเมตร หรือ 5,524,987.50 ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ระยะทาง 515 กิโลเมตร ทางรถยนต์ ระยะทาง 571 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย กิ่งอำเภอศิลาลาด ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอภูสิงห์ อำเภอขุนหาญ อำเภอเบญจลักษ์ ติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย
อำเภอกันทรารมย์ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอโนนคูณและจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอปรางค์กู่ อำเภอห้วยทับทัน อำเภอบึงบูรพ์ ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ลักษณะภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มทางตอนเหนือ และตอนกลางของจังหวัด ส่วนทางตอนใต้เป็นที่ลาดชันและลูกคลื่นลอนตื้นสลับลาดชันพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดจะมีความลาดชัน จากทางตอนใต้ลงสู่แม่น้ำมูลตอนเหนือของจังหวัด สภาพดิน ร้อยละ 60 เป็นดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำดี มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำเพียงร้อยละ 4.5 ของพื้นที่จังหวัดเท่านั้น ที่มีระดับความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 35.5 เป็นดินภูเขาและเทือกเขาซึ่งการทำการกสิกรรมได้เพียงบางส่วน มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือยอดเขาพนมตาเมือน ในเขตอำเภอขุนหาญ 673 เมตร และมีแนวชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวม 127  กม. (อำเภอกันทรลักษ์ 76 กม. อำเภอขุนหาญ 18 กม. และ อำเภอภูสิงห์ 33 กม.)

ลักษณะภูมิอากาศ
     ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดศรีสะเกษมีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อน และค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาว ส่วนใหญ่ในฤดูฝนมักมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในพื้นที่ตอนกลางและตอนล่างของจังหวัดเท่านั้น ส่วนพื้นที่ตอนบนจะมีปริมาณฝนตกน้อยและไม่ค่อยสม่ำเสมอ

 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th