Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 งาน 4 กลุ่มงาน และสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ ดังนี้
         1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
         2. กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         3. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
         4. กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องราวร้องทุกข์
         5. กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
         6. สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ/กิ่งอำเภอ

งานบริหารทั่วไป
         หน้าที่และความรับผิดชอบ 
         1.1 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยงานธุรการงานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดเวรดูแลสถานที่ทำงาน งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด และงานอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงานใด   
         1.2 งานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วยการขออนุญาตลาในกรณีต่างๆ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การบำเหน็จ บำนาญ และการอนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ ยกเว้นการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ และลูกจ้างประจำ             

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
         หน้าที่และความรับผิดชอบ
         ภารกิจ อำนาจหน้าที่ กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น มีหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด ดังนี้
         1.การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
         2.การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน การบรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ ของข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         3.การจัดทำทะเบียนประวัติ สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         4.การประสานงานกับ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) คณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) รวมทั้งการประสานงานเกี่ยวกับงาน-บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         5.การประกาศกำหนดส่วนราชการ การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ/ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) ตลอดจน-การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดไปคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการกลางข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)
         6.การอำนวยการและการประสานงาน การจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด(ก.จังหวัด)
         7.การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุม
         8.การประสานการปฏิบัติกับ สนง.คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.จ.)
         9.การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น
         10.การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         11.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่น
         หน้าที่และความรับผิดชอบ
         1. งานบริหารบุคคล           
            (1) การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาลยกเว้นการดำเนินการทางวินัยของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล
            (2) การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
            (3) การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
            (4) การลาของผู้บริหารท้องถิ่น
         2. งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะ
            (1) การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
            (2) การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะปานกลาง (3 ปี) และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการตรวจสอบ และกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
            (3) การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูล และให้คำปรึกษาแนะนำ ในด้านการวางแผนพัฒนา การประสานแผนพัฒนา และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (4) การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น เช่น ข้อมูลบุคคล (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร) ข้อมูลด้านรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
            (5) ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            (6) การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (7) การส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางที่ได้มาตรฐาน ในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามมาตรา 52 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546
         3. งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนารายได้
            (1) ประสานงาน/โครงการ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (2) การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (3) การพัฒนารายได้ท้องถิ่น เช่น ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย การจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
            (4) การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
         หน้าที่และความรับผิดชอบ
         1. การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ และการขอจำหน่ายหนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         2. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         3. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ ร่างเทศบัญญัติ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และสิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติสาธารณสุข เป็นต้น
         4. การจัดตั้ง ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         5. การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
         6. การจัดทำกิจกรรมนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         7. การเลือกตั้งสมาชิก หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         8. งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรือคดีแพ่ง
         9. งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน หรือลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         10. งานคดีละเมิด กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำให้เกิดความเสียหาย หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
         11. งานติดตามผลทางแพ่ง และอาญาของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
         12. งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
         13. การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
         14. การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
         15. การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหารท้องถิ่น และสภาท้องถิ่น
         16. การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือหนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัด(ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
         17. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  

กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
         หน้าที่และความรับผิดชอบ
         1. งานการเงิน
            1.1. การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เช่น เงินเดือน เงินสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และของข้าราชการหรือพนักงานตามโครงการถ่ายโอนบุคคล
            1.2 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            1.3 การจัดสรรภาษี และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            1.4 การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จ/บำนาญ
            1.5 งานการเงินเกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ เงินฌาปนกิจศพ หรือเงินภาษี
            1.6 การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขอขยายเวลาการเบิกจ่าย
            1.7 งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
            1.8 งานพัสดุ ครุภัณฑ์
            1.9 งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
            1.10 การรายงานด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายกำหนด
            1.11 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
         2. งานบัญชี
            2.1 การจัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการจ่ายเงิน
            2.2 งานจัดสรร ควบคุมงบประมาณ การรายงาน และงบเดือน
            2.3 การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
         3. งานตรวจสอบ
            3.1 การวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
            3.2 การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทาง และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
            3.3 ตรวจสอบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูฏต้องเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
            3.4 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน การบัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
            3.5 ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  ในการตรวจสอบเงิน หรือตรวจสอบบัญชีประจำปี และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ  พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
            3.6 ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
            3.7 ติดตามผลการวางระบบควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
            3.8 การปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย     

สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ หน้าที่และความรับผิดชอบ
     1. งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอโดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ ได้แก่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในพื้นที่รับผิดชอบให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด นโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     2. การอำนวยการแก่นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
     3. การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ระเบียบ กฎหมาย และการบริหารงานทั่วไป
     4. การให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุรวมทั้งควบคุม ตรวจสอบการเงิน บัญชี การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     5. การประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่นๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
     6. การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
     7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th