Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ม.ค. 2565 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการ แนวทางการตรวจสอบการเงินการคลัง การบัญชีของ องค์กรปกครองส่วนทท้องถิ่น
14 ม.ค. 2565 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
10 ม.ค. 2565 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบ ก.บ.ท. ประจำปี 2565
16 ธ.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
30 พ.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการปิดบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 พ.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
23 พ.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
01 พ.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทำงบการเงินรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
15 ต.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
14 ก.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th