Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
25 มิ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ เปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโครงการวิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวทางการตรวจสอบและข้อบกพร่องด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11 มิ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
06 มิ.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรม"วิธีการประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 และแนวทางการตรวจสอบและข้อบกพร่องด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
22 พ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก ปี 2562
10 พ.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
01 เม.ย. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น
27 มี.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งแผนการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 มี.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
14 มี.ค. 2562 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรม"การเรียนรู้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบื้องต้น (e-LAAS) แนวทางการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐ การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th