Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ย. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
30 ส.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 ส.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องหัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
20 ส.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
18 ส.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
30 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
27 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564
15 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
13 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "ทักษะการปฏิบัติงานในชีวิตใหม่(New Normal)"
07 ก.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th