Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2566
ถึง
27 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าสถานที่เก็บเอกสารทางราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2566
ถึง
22 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ค.ส.ล. ซอยรักสงบ (ชุมชนหนองตะมะ)
22 ก.ย. 2566
ถึง
22 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยประชาพัฒนา 1 (ชุมชนโนนเขวา)
20 ก.ย. 2566
ถึง
20 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประมูลจำหน่ายขยะ RDF (refuse Derived Fuel) ประเภทที่ 2 ภายในศูนย์กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
08 ก.ย. 2566
ถึง
08 ก.ย. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารรับจ้างไม่ประจำทาง เพือใช้เดินทางไปศึกษาดูงาน