Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ/อำนาจหน้าที่
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
แผนป้องกันการทุจริต/มาตรฐานคุณธรรม
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
E–Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
คู่มืออปท.
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
Q&A
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Social Network
E–Service


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
aa
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 มี.ค. 2566
ถึง
29 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
29 มี.ค. 2566
ถึง
29 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
23 มี.ค. 2566
ถึง
23 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
21 มี.ค. 2566
ถึง
21 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
07 มี.ค. 2566
ถึง
07 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสา High Mask พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ต้น (ขนาดความสูง 15 เมตรและ 20 เมตร)
07 มี.ค. 2566
ถึง
07 มี.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (High Mask)(เสาไฟ High Mask ขนาดความสูง 20 เมตรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 ต้น)
14 ก.พ. 2566
ถึง
14 ก.พ. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลตำบลยางชุมน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลุบบก หมู่ที่ 3 บ้านยางชุมน้อย ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
06 ก.พ. 2566
ถึง
06 ก.พ. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศเทศบาลเมืองศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านกุลวดีสะพานขาว(ชุมชนเมืองใหม่สะพานขาว)
06 ก.พ. 2566
ถึง
06 ก.พ. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอลฟัลต์ติกคอนกรีตทับเส้นโนนระเว บ้านโนนค้อ อำเภอโพนค้อ ฯ
03 ม.ค. 2566
ถึง
03 ม.ค. 2566
ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th