Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับหน่วยงงาน
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
ข้อมูลถนนอปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
การบริการพื้นฐานข้อมูล อปท.ในจังหวัดศรีสะเกษ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
หนังสือสั่งการ สถจ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
มติ ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ/มติ กทจ.ศรีสะเกษ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หนังสือราชการ สถ.จ.
แบบฟอร์ม(ดาวน์โหลด)/ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.ศรีสะเกษ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ สถจ.
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประกาศคณะกรรมการสุขภาพเเห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูเเลเเบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ประชาสัมพันธ์การบริการของสำนักงาน กสทช.
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือตอบเเบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลเเละข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนเเละกลุ่มผู้ป่วยต่อการขับเคลื่อนสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan–eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสัมมนา “ยกระดับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) ตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรปฯ
05 มี.ค. 2564 ศรีสะเกษ เมือง สถ.จ.ศรีสะเกษ แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดรถรับ - ส่งเด็กนักเรียนของสถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-4561-3786 โทรสาร : 0-4561-3786
Powered By ssklocaladmin.go.th